Digitalna forenzika – Kritičan aspekt modernih istraga

Digitalna forenzika – Kritičan aspekt modernih istraga

04.12.2021.

Digitalna forenzika je grana forenzičke nauke koja se bavi istragom podataka pronađenih u digitalnim uređajima u vezi sa sajber kriminalom. Digitalna forenzika je postala kritičan aspekt modernih forenzičkih istraga. Naime, značaj digital forenzike naglašen je u članu 256. Eksplanatornog izveštaja uz Konvenciju Saveta Evrope o sajber kriminalu u kojem je istaknuta promenljiva narav digitalnih podataka. Osim što se, metaforički rečeno, ‘kreću’ veoma brzo, digitalni podaci su takođe krhki. Svaka slaba karika u digitalnom ‘lancu čuvanja’ može da ima štetan uticaj na integritet i pouzdanost digitalnih podataka. Dakle, digitalna forenzika zahteva određenu stručnost koja prevazilazi tradicionalne metode prikupljanja podataka.

Da bi digitalni dokazi mogli da budu prihvaćeni u krivičnom postupku, sa njima mora da se postupa na specifičan način. Teoretski gledano, postoji pet koraka u digitalnoj forenzici kao što identifikacija, očuvanje, analiza, dokumentacija i prezentacija podataka. Složenost digitalne forenzike nameće izazove za naučnu validnost digitalnih podataka prikupljenih tokom istrage i pravu na pravično suđenje. Nekolicina pravnih teoretičara je istraživala uticaj neodgovarajuće upotrebe tehnologije u procesu istrage u odnosu na suštinske principe prava, kao što je presumpcija nevinosti. Štaviše, potreba za prikupljanjem i zadržavanjem digitalnih podataka u svrhu istrage je široko prihvaćena od strane nadležnih organa, ali je sam proces više puta bio doveden u pitanje i kritikovan zbog svoje moguće kontroverzne prirode. Na primer, u predmetu Tele2Sverige (Spojeni predmeti C-203/15 I 698/15), Sud pravde EU smatrao je da opšti zahtev za prikupljanje digitalnih podataka svih pružalaca usluga u svrhu borbe protiv kriminala nije u skladu sa zakonodavstvom EU o zaštiti podataka.

Na nivou Evropske Unije, obrada digitalnih dokaza velikih razmera u prethodnom krivičnom postupku spada u delokrug takozvane Policijske Direktive (2016/680) koja je stupila na snagu 2016. godine. Glavni cilj donošenja ove Direktive je bio da se pruži zaštita pojedincima čiji se lični podaci obrađuju u svrhu krivičnog gonjenja. Iako ova naučna grana predstavlja niz izazova zbog brzo promenljivih tehnologija i pravnih pitanja, posebno u vezi sa pribavljanjem digitalnih dokaza u krivičnom postupku, digitalna forenzika će nastaviti da se razvija kao veoma vredan alat u modernim istražnim procesima.

Scroll