Od koda do pravne usklađenosti: Koji je pravni status decentralizovane autonomne organizacije (DAO)?

Od koda do pravne usklađenosti: Koji je pravni status decentralizovane autonomne organizacije (DAO)?

08.04.2024.

Šta je DAO? 

DAO je akronim za Decentralized Autonomous Organization ili prevedeno na naš jezik – decentralizovana autonomna organizacija. Vezuje se uz pojavu blokčejn tehnologije; termin se prvi put pominje 2015 godine od strane Ethereum zajednice, a 2016 formira se prva takva organizacija kao crowdfunding platforma putem koje su članovi prikupljali sredstva za razne projekte. 

DAO jednostavno možemo definisati kao grupu ljudi koja se udružuje radi nekog zajedničkog cilja. Razlika u odnosu na tradicionalne tipove organizacija je u tome što DAO nema hijerarhiju; odnosno, ne postoji centralno telo kao što je, na primer, upravni odbor ili izvršni direktor, već su pravila implementirana putem pametnih ugovora koristeći blokčejn tehnologiju.  

Kako se razlikuje od tradicionalnih pravnih lica? 

Ipak, neke karakteristike ovakve organizacije imaju sličnosti sa tradicionalnim formama privrednih društava kakve poznajemo; na primer, učešće članova odnosno glasanja se zasniva na posedovanju tokena – kao što akcionari akcionarskog društva poseduju akcije. DAO ima unapred ugrađena pravila u kod pametnih ugovora isto kao što akcionarskog društvo ima statut (uz ugovor o osnivanju) ili kao što društvo sa ograničenom odgovornošću ima osnivački akt.  

Bitne karakteristike ovakve organizacije su transparentnost i decentralizacija i upravo u tom aspektu vidimo da se radi o drugačijoj formi organizacije. Zasnivanje cele forme organizacije na blokčejn tehnologiji i pametnim ugovorima znači da su pravila poznata svima i trajno zabeležena na mreži kao i da je proces donošenja odluka dostupan svim članovima koji poseduju tokene te da je svaka odluka takođe trajno zabeležena. DAO predstavlja transparentnu i automatizovanu formu organizacije u kojem članovi trebaju samo da se oslone na kod pametnog ugovora i blokčejn tehnologiju. 

Koji su rizici? 

DAO ne poznaje granice; ljudi širom sveta mogu da učestvuju u takvoj organizaciji i doprinose zajedničkom cilju. S obzirom da DAO, takoreći, prelazi preko mnogo jurisdikcija, postalo je jasno da mora da se nađe pravno rešenje kako takvu organizaciju regulisati.  

Jedan od glavnih rizika neregulisanih decentralizovanih autonomnih organizacija je povezan sa odgovornošću. Na primer, u slučaju bZx-a, federalni sudija u Kaliforniji 2023 godine odbio je niz pokreta koji su pokušavali da oslobode članove DAO-a od neograničene odgovornosti u kolektivnoj tužbu protiv DAO-a. Ova odluka znači da jednostavno posedovanje tokena može stvoriti odgovornost za vlasnike tokena. Ako jurisdikcija smatra da DAO ima status ortakluka, posedovanje tokena može učiniti vlasnike lično odgovornim. Iako presuda još uvek nije konačna, uzdrmala je kripto zajednicu. 

Određena pravna struktura je važna i u aspektu poreske i pravne odgovornosti. U slučaju da neregulisani DAO ne ispuni poreske i druge obaveze usklađenosti, članovi bi takođe mogli biti izloženi rizicima odgovornosti. 

Ako određena jurisdikcija smatra da je osnovni token DAO-a hartija od vrednosti, tada stupaju na snagu zakoni o hartijama od vrednosti; dodatno, na snazi su i zakoni o sprečavanju pranja novca prilikom prikupljanja kapitala zbog anonimnosti članova i činjenice da mogu boraviti bilo gde u svetu.

Da li je DAO regulisan u Srbiji? 

Naša zemlja, kao i mnoge druge, nije regulisala DAO odnosno DAO nema pravni subjektivitet prema našem pravu. Kada bismo trebali da uklopimo DAO u neku od postojećih formi, naišli bismo na mnoga pitanja. Postoje mišljenja da DAO i njegove glavne karakteristike mogu eventualno da se uklope u formu građanskog ortakluka odnosno ugovora o ortakluka koji se definiše kao ugovor kojim se dva ili više lica obavezuje na udruživanje određenih sredstava ili rada radi ostvarenja zajedničke koristi.  

Kako smo naveli već gore u tekstu da nije dovoljno uklopiti DAO u najsličniju postojeću pravnu formu bez rešavanja pitanja poput neograničene odgovornosti članova, na ovo pitanje ne postoji jednostavan odgovor. 

DAO i pravni status – primeri iz drugih zemalja

Neke države su pronašle načine kako da uklope DAO u svoje pravne sisteme. Sada ćemo da ih ukratko objasnimo. 

SAD – Vermont, Vajoming, Tenesi i Kolorado 

Još 2018 godine, Vermont je doneo zakonsko rešenje koje uređuje društva sa ograničenom odgovornošću zasnovana na blokčejn tehnologiji ili BBLLC (blockchain-based limited liability company). Vermontov zakon ne govori izričito o decentralizovanim autonomnim organizacijama, ali se primenjuje na kompanije koje koriste blokčejn tehnologiju za značajan deo svojih poslovnih aktivnosti. Da biste mogli da osnujete BBLLC i koristite njenu ograničenu odgovornost, morate pružiti određene informacije kao što su opis svrhe kompanije, nivoa decentralizacije, opis protokola za sprečavanje bezbednosnih pretnji, te opis postupaka glasanja i upravljanja i tako dalje. 

Nakon što je Vermont doneo ovaj zakon, Vajoming je usvojio zakon koji omogućava osnivanje DAO-a kao društava sa ograničenom odgovornošću takođe. Zakon je DAO definisao kao društvo sa ograničenom odgovornošću čiji osnivački akt sadrži izjavu da je društvo decentralizovano i autonomno. Može biti upravljano od strane članova ili algoritamski. Međutim, postoje neki zahtevi, kao što je da DAO LLC mora imenovati registrovanog agenta u Vajomingu i da osnivački akt mora uključivati pametni ugovor te da se mora menjati kada se pametni ugovor promeni, zajedno sa pretpostavkom da je DAO LLC upravljan od strane članova osim ako osnivački akt ne kažu drugačije. 

Tenesi je izmenio svoj Zakon o društvu sa ograničenom odgovornošću i dodao decentralizovane organizacije (DO). Stoga, u Tenesiju DAO-i se nazivaju DO-ima, a pravno rešenje slično je zakonu Vajominga. 

S druge strane, Kolorado je uveo pravnu formu poznatu kao Društvo sa ograničenom saradnjom (LCA- Limited Cooperative Association) i definisao ga kao autonomna, neinkorporisana udruženja lica ujedinjena radi zadovoljenja svojih međusobnih interesa putem zajednički posedovanog preduzeća koje je pretežno kontrolisano od strane tih lica. Jednostavnije rečeno, možete ga zamisliti kao mešavinu akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću koje može imati dva tipa članova – one koji obavljaju posao i one koji daju doprinose. 

Švajcarska 

Švajcarska nije uvela poseban pravni status za DAO-e, ali se smatra atraktivnom lokacijom sa aspekta blokčejn tehnologije jer su nekoliko DAO projekata, poput Ethereum Fondacije, izabrali Švajcarsku za svoje sedište. 

Ukratko, dostupni pravni oblici prema švajcarskom zakonu za osnivanje DAO-a su udruženje i fondacija. 

Udruženje se može definisati kao savez više osoba koje se udružuju radi postizanja zajedničkog cilja. Prema švajcarskom građanskom zakoniku, odgovornost osoba je ograničena jer je udruženje odgovorno svojim sredstvima. Udruženje se sastoji od skupštine, upravnog tela koje obuhvata sve članove, i odbora koji imenuje skupština. Međutim, udruženje se ne može osnovati za bilo koji cilj, već samo radi ostvarivanja nekomercijalnih svrha. 

Druga opcija je fondacija koja uključuje ograničenu odgovornost za korisnike. Mora da uključuje određenu svrhu, ali ta svrha ne mora strogo biti nekomercijalna. Deklarisana svrha može biti promenjena samo u ograničenom obimu. 

Malta 

Malta je definisala svoje pravno rešenje za osnivanje DAO-a u svom Zakonu o inovativnim tehnološkim aranžmanima i uslugama (ITAS). Svako ko želi da stekne priznanje za inovativne tehnološke aranžmane (kao što je DAO), treba da podnese zahtev Malteškoj digitalnoj inovacionoj agenciji (MDIA) i dostavi sve potrebne informacije. 

Na primer, specifični zahtevi uključuju da je DAO pogodan za deklarisane svrhe i da poseduje potrebne funkcije. Osnovni softver DAO-a mora pregledati registrovani revizor koji nije povezan sa vlasnicima ili operaterima DAO-a. 

Malteško zakonodavstvo uvodi stroge standarde u vezi sa usaglašenošću, transparentnošću, odgovornošću i bezbednošću, zajedno sa obavezama revizije radi provere da li DAO poštuje propisane standarde. 

Maršalska Ostrva 

Ova zemlja je priznala DAO-e kao pravna lica još u februaru 2022 godine. Zakon je utvrdio da DAO-i ne trebaju imati odbor direktora niti pisane ili papirne zapise ako su dostupni na blokčejnu; zakon je takođe omogućio svakom članu DAO-a da ostane anoniman osim jedne osobe. Međutim, ta osoba koja nije anonimna ne treba da bude fizički prisutna na Maršalskim Ostrvima. 

Napomena: Ovaj tekst ne pruža pravni savet, već predstavlja stav autora.   

Scroll