Politika privatnosti

Politika privatnosti

Politika privatnosti

1. Uvod 

1.1. Jedan od glavnih prioriteta Advokatske Kancelarije ‘Vranešević Law’ je zaštita privatnosti naših posetilaca. Advokatska Kancelarija deluje u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 (‘zakon’) gde je ista primenjiva. 

1.2. Podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa važećim zakonskim propisima. Podatke o ličnosti prikupljamo samo u konkretno određene svrhe i čuvamo koliko je neophodno za ostvarivanje svrhe obrade i u skladu sa vašim pristankom. 

1.3. Lični podaci mogu da se prikupljaju isključivo uz izričiti pristanak posetioca sajta. Pristanak može biti povučen u bilo kom trenutku sa trenutnim dejstvom. 

1.4. Bilo kakve promene ove Politike Privatnosti, biće objavljene na ovom sajtu. 

1.5. Merodavno pravo koje se primenjuje na obradu podataka o ličnosti posetioca veb sajta je pravo Republike Srbije. Za rešavanje sporova mesno su nadležni upravni i sudski organi Republike Srbije. 

2. Značenje izraza 

Izrazi korišćeni u ovoj Politici Privatnosti imaju sledeća značenja: 

2.1. ‘Podatak o ličnosti’ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čije je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog ili društvenog identiteta. 

2.2. ‘Posetilac’ je svako lice koje poseti veb sajt www.vraneseviclaw.com za potrebe čitanja, informisanja, kontaktiranja, prijave na newsletter ili korišćenja usluga online konsultacija. 

2.3. ‘Rukovalac’ je advokatska kancelarija Vranešević Law odnosno osnivač advokat Lucija Vranešević Grbić sa sedištem na adresi Lazarevački drum 2, 11 000 Beograd. 

2.4. ‘Vebsajt’ je internet prezentacija www.vraneseviclaw.com  

2.5. ‘Zakon’ je Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. Glasnik RS br. 87/2018) kao i Opšte uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679 gde je ista primenjiva. 

2.6. ‘Obrada podataka o ličnosti’ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što je prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje. 

2.7. ‘Treća strana’ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti, koji nije lice na koje se podaci odnose, rukovalac ili obrađivač kao ni lice koje je ovlašćeno da obrađuje podatke o ličnosti pod neposrednim nadzorom rukovaoca ili obrađivača. 

2.8. ‘Pristanak’ lica na koje se podaci o ličnosti odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka koji se na njega odnose. 

2.9. ‘Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti‘ je nezavisan i samostalni organ vlasti ustanovljen na osnovu zakona, koji je nadležan za nadzor nad sprovođenjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i obavljanje drugih poslova propisanih zakonom. 

2.10. ‘Newsletter‘ je periodično obaveštavanje prijavljenih lica putem adrese elektronske pošte o novostima u vezi rada Advokatske kancelarije, relevatnim događajima  i člancima na blogu. 

2.11. ‘Online konsultacije‘ je usluga pružanja pravnih saveta elektronskim putem (Microsoft Teams, Zoom, Google Meet). Ostvaruje se dobrovoljnim zakazivanjem termina na Microsoft kalendaru na vebsajtu.  

3. Na koga se primenjuje Politika Privatnosti? 

3.1. Ova Politika Privatnosti primenjuje se na : 

– lica koja pristupaju vebsajtu www.vraneseviclaw.com 

– lica koja se prijave na newsletter 

– lica koja nam pošalju upit putem kontakt forme istaknute na vebsajtu 

– lica koja zakažu online konsultacije putem forme za zakazivanje online konsultacija istaknute na veb sajtu. 

4. Ko je rukovalac podacima o ličnosti? 

4.1. Rukovalac podacima o ličnosti je Advokatska kancelarija Vranešević Law, odnosno osnivač kancelarije advokat Lucija Vranešević Grbić, sa adresom sedišta Lazarevački drum 2, 11 000 Beograd. 

5. Koje podatke o ličnosti prikupljamo? 

5.1. Zavisno od načina na koji korisite naš veb sajt ili usluge online konsultacije, prikupljamo sledeće podatke: 

  • Informacije koje podelite sa nama popunjavanjem kontakt forme 
  • Informacije koje podelite sa nama korišćenjem forme za zakazivanje online konsultacija 
  • Informacije koje podelite sa nama prijavljivanjem na naš newsletter 
  • Informacije koje podelite sa nama upitom na adresu elektronske pošte lucija@vraneseviclaw.com 
  • Informacije koje se prikupljaju automatski pristupanjem veb sajtu (IP adresa, vrsta uređaja sa kojeg pristupate, vrsta pretraživača, broj klikova i geografska lokacija na nivou države) 

6. Koja je svrha obrade podataka o ličnosti koje prikupljamo? 

6.1. Podatke koje podelite sa nama dobrovoljnim putem koristimo kako bi mogli da odgovorimo na upite poslate putem kontakt forme i forme za zakazivanje online konsultacija kao i putem istaknute adrese elektronske pošte ili na koji drugi način komunikacije.  

6.2. Podatke koje delite sa nama prijavljivanjem na naš newsletter koristimo kako bismo vas periodično obaveštavali o sadržaju koji se objavljuje na veb sajtu. 

6.3. Podaci koji se prikupljaju automatski služe u statističke svrhe i efikasnije korišćenje veb sajta. Advokatska kancelarija može da beleži samo informacije koje pruža Internet provajder korisnika ovog veb sajta. Za više informacija, pročitajte našu Politiku Upotrebe Kolačića. 

7. Koji je pravni osnov obrade podataka o ličnosti? 

7.1. Obrada podataka o ličnosti koje dobrovoljno delite sa nama je neophodna radi efikasnog pružanja pravnih usluga, usluga online pravnih konsultacija, odnosno za izvršenje ugovora sa vama ili za preduzimanje radnji na vaš zahtev. 

7.2. Dobrovoljnim popunjavanjem kontakt forme, forme za zakazivanje online konsultacija i prijavom na naš newsletter pristajete na obradu svojih podataka o ličnosti za jednu ili više posebno određenih svrha. 

7.3. U obrađivanju podataka koristimo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedili zakonitu obradu podataka o ličnosti u svrhe određene ovom Politikom Privatnosti, kao i odgovarajući stepen zaštite vaših podataka.  

8. Linkovi trećih strana i međunarodni prenos 

8.1. Sajt sadrži određene linkove ka sajtovima trećih strana. Advokatska kancelarija ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sadržaja tih sajtova i preporučujemo da se upoznate sa njihovim uslovima korišćenja veb sajta i politikom privatnosti. 

8.2. Obrađivači sa kojima delimo podatke o vama i svrhe deljenja su sledeći: 

  • Obrađivač: The Rocket Science Group LLC (MailChimp) / SAD 

Svrha: prijava na newsletter 

  • Obrađivač: Microsoft Corporation / SAD 

Svrha: zakazivanje online pravnih konsultacija putem Microsoft kalendara 

8.3. Vaši podaci o ličnosti mogu da se prenesu van teritorije Republike Srbije. Vaše podatke prenosimo samo uz vašu saglasnost i u države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti. 

9. Koja su vaša prava? 

9.1. Posetioci imaju pravo na transparentne informacije odnosno da budu informisani na sažet, transparentan, razumljiv i lako dostupan način u vezi rukovaoca, svrhe obrade, osnova obrade, postojanja legitimnog interesa, trećim stranama, pravima na pristup, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost, prigovor i pravo na pritužbu. 

9.2. Posetioci imaju pravo na ispravku podataka ukoliko su podaci o ličnosti netačni. 

9.3. Posetioci imaju pravo na brisanje podataka o ličnosti pod uslovima određenim zakonom. 

9.4. Posetioci imaju pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti pod uslovima određenim zakonom. 

9.5. Posetioci imaju pravo na prenosivost pod uslovima određenim zakonom. 

9.6. Posetioci imaju pravo na prigovor rukovaocu, u skladu sa odredbama zakona. 

10. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti 

10.1. Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti je nadzorni organ za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji. 

10.2. Kontakt informacije Poverenika su sledeće: 

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11 120 Beograd (Republika Srbija) 

Telefon: +381 11 3408 900 

Adresa elektronske pošte: office@poverenik.rs 

Kontaktirajte nas 

Ukoliko imate pitanje u vezi ove Politike Privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate pismenim putem na adresu elektronske pošte lucija@vraneseviclaw.com  

U Beogradu, 20.11.2023. godine 

POLITIKA KORIŠĆENJA KOLAČIĆA 

Ova Politika korišćenja kolačića objašnjava šta su kolačići i kako ih koristimo. Trebali biste pročitati ovu politiku korišćenja kako biste saznali kakve kolačiće koristimo. 

Šta su kolačići? 

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se preuzimaju na vaš računar, mobilni uređaj ili drugi uređaj koje sadrže informacije o vašem korišćenju web stranice među ostalim korisnicima. Kolačići tipično ne sadrže informacije pomoću kojih bi se korisnik mogao lično identifikovati. Ne čuvamo osetljive lične podatke u kolačićima koje koristimo. 

Vrste kolačića koje koristimo 

Kolačići mogu biti ”trajni” ili ”sesijski”. Trajni kolačići ostaju na vašem ličnom računaru ili mobilnom uređaju kada izađete sa mreže, dok se sesijski kolačići brišu čim zatvorite svoj web pretraživač. 

Koristimo sesijske i trajne kolačiće u dole navedene svrhe: 

  • Neophodni Kolačići 

Vrsta: Sesijski kolačići 

Svrha: Ovi kolačići su od suštinskog značaja za pružanje usluga dostupnih preko veb stranice da bi vam omogućili da koristite njezine funkcije. 

  • Kolačići Funkcionalnosti 

Vrsta: Trajni kolačići 

Svrha: Ovi kolačići nam omogućavaju da zapamtimo izbore koje napravite kada koristite ovu web stranicu, kao što je pamćenje jezičkih preferencija. Svrha ovih kolačića je da vam pruže lično iskustvo prilikom korišćenja web stranice i da izbegnete ponovo unos podešavanja svaki put kada koristite ovu veb stranicu. 

Onemogućavanje i blokiranje kolačića 

Možete da onemogućite ili blokirate kolačiće u bilo kom trenutku promenom konfiguracije vašeg pretraživača. Ovo će vam omogućiti da odbijete instalaciju svih ili nekih kolačića. Onemogućavanje kolačića može uticati na funkcionalnost ove web stranice u oblastima u kojima su kolačići neophodni za funkcionisanje. 

Zadržavamo pravo da promenimo ovo obaveštenje. Sve eventualne promene biće pravovremeno objavljene. 

Kontaktirajte nas 

Ukoliko imate pitanja u vezi ove Politike korišćenja kolačića, možete nas kontaktirati putem e-mail: lucija@vraneseviclaw.com 

U Beogradu, 20.11.2023.godine

Scroll