Specifičnosti osnivanja i poslovanja predstavništva i ogranka stranog privrednog društva u Republici Srbiji

Specifičnosti osnivanja i poslovanja predstavništva i ogranka stranog privrednog društva u Republici Srbiji

06.08.2022.

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju određeno je da strano pravno lice može obavljati privrednu delatnost u Republici Srbiji u vidu spoljnotrgovinskog poslovanja putem direktnog ulaganja i investicionih radova stranog privrednog društva u Republici Srbiji, odnosno domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji. Direktno ulaganje se definiše kao osnivanje privrednog društva, ogranka, predstavništva, kupovina udela ili akcija u kapitalu privrednog društva, dokapitalizacija privrednog društva i svaki drugi oblik ulaganja stranog lica u Republici Srbiji, odnosno domaćeg lica u drugoj državi ili carinskoj teritoriji. 

Strano privredno društvo može osnovati svoje predstavništvo u Republici Srbiji odlukom svog nadležnog organa koje se obavezno registruje u registru privrednih subjekata. Predstavništvo se definiše kao izdvojen organizacioni deo stranog privrednog društva sa glavnom karakteristikom da može obavljati određene prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnih poslova tog društva. Iz navedenog proizlazi da je predstavništvo sastavni deo stranog privrednog društva te nema status pravnog lica. Dakle, strano privredno društvo odgovara za obaveze prema trećim licima koja nastanu u tekućem poslovanju predstavništva. Odluka stranog pravnog lica kojom se obrazuje predstavništvo obavezno mora da sadrži određene informacije, kao što su naziv i sedište registra u kom je strano pravno lice registrovano; naziv, pravnu formu i sedište osnivača: matični broj osnivača predstavništva; adresu samog predstavništva, te lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika. U Republici Srbiji registracija se obavlja u Agenciji za privredne registre te je prilikom podnošenja registracione prijave potrebno priložiti određenu dokumentaciju. 

Slično predstavništvu, ogranak stranog privrednog društva se definiše kao njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to pravno lice obavlja delatnost u Republici Srbiji. Osniva se takođe odlukom nadležnog organa svog osnivača i registruje se u domaćem privrednom registru. Kao i predstavništvo, nema status pravnog lica, ali ovde postoji jedna razlika. Naime, ogranak se u poreskom smislu tretira kao rezident. Predstavništvo stranog privrednog društva posluje na teritoriji Republike Srbije preko svog nerezidentnog računa stranog pravnog lica i po ovlašćenju tog stranog pravnog lica te ne može kao što je to slučaj kod ogranka, obavljati određenu privrednu delatnost. Ogranak stranog privrednog društva ima svoju pretežnu delatnost, a može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zabranjene zakonom, bez obzira na to da li su određene odlukom nadležnog organa stranog pravnog lica o obrazovanju ogranka. Tu se nazire jasna razlika u odnosu na predstavništvo koje, kao što je već navedeno, može obavljati samo prethodne i pripremne radnje u vezi svog tekućeg poslovanja i zaključivanja pravnih poslova stranog privrednog društva. 

Specifičnosti ogranka stranog privrednog društva naziru se u obaveznim elementima koje odluka o obrazovanju ogranka mora obavezno da sadrži. Članom 573 (3) Zakona o privrednim društvima propisano je da navedena odluka mora da sadrži naziv i adresu ogranka; pretežnu delatnost; lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika i obim ovlašćenja; naziv i sedište registra u kom je strano privredno društvo kao osnivač registrovano; naziv, pravnu formu i sedište osnivača ogranka; matični/registarski broj osnivača ogranka; lično ime, odnosno poslovno ime zastupnika stranog pravnog lica koje je osnivač ogranka; adresu za prijem elektronske pošte, te kao poslednje, podatak o registrovanom kapitalu osnivača ogranka ukoliko se prema pravu države u kojoj je osnivač registrovan takav podatak uopšte registruje. Što se tiče prestanka ogranka i predstavništva, velike razlike nema. Naime, član 572 Zakona o privrednim društvima propisuje da ogranak prestaje odlukom koji donosi nadležni organ stranog pravnog lica ukoliko samim osnivačkim aktom odnosno statutom nije određeno nešto drugačije. Predstavništvo, u skladu sa odredbama člana 576 Zakona o privrednim društvima, prestaje jednostavno odlukom o prestanku predstavništva. I ogranak i predstavništvo nadalje prestaju prestankom postojanja stranog privrednog društva koje ih je osnovalo, osim ako u slučaju statusne promene pravni sledbenik odluči da ogranak ili predstavništvo nastavi sa radom. 

Zakon o deviznom poslovanju sadrži odredbe značajne za poslovanje ogranka stranog pravnog lica u Republici Srbiji te u članu 18 propisuje da ogranak stranog privrednog društva kao rezident, može uzimati kredite i zajmove iz inostranstva samo od svog osnivača nerezidenta sa rokom otplate dužim od godinu dana. Nadalje, navedenim Zakonom je propisano da rezidenti u vidu pravnih lica, ogranaka stranih privrednih društava i preduzetnici imaju mogućnost izvršiti prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga između rezidenata. Prebijanje dugovanja i potraživanja se može izvršiti takođe po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom, po osnovu direktnih investicija i ulaganja u nepokretnosti te po osnovu realizovanog spoljnotrgovinskog prometa roba i usluga, sve u skladu sa načinom propisanim od Narodne banke Srbije.

Scroll