Ugovor o menadžmentu – Vodič za osnivače

Ugovor o menadžmentu – Vodič za osnivače

25.09.2023.

Što je ugovor o menadžmentu? 

Ugovor o menadžmentom nastaje poslovni odnos između privrednog društva i menadžera. Privredno društvo poverava vođenje poslova određenom licu uz ugovorenu naknadu.  

Najčešće se odnosi na kompletno poslovanje te se menadžer angažuje zbog određenih posebnih svojstava i znanja, a naročito zbog know-how u sferi poslovnog upravljanja. 

Najveća opasnost sa kojima se kompanije susreće je izbor pogrešnog direktora –Warren Buffet 

Izbor osobe sa odgovarajućim znanjima i veštinama je bitna stavka za uspeh kompanije. Kao primer se često navode promene koje je Lou Gerstner uradio kao izvršni direktor IBM-a nakon mnogo godina provedenih na čelu kompanije American Express. Tek nekoliko nedelja nakon što je preuzeo rukovodstvo, Gerstner je dijagnostifikao glavne probleme IBM-a. Cena akcija se udvostručila za manje od tri godine, a učinak kompanije je nastavio da se poboljšava iz godine u godinu. 

U praksi je menadžerski ugovor najčešće sinonim za ugovor o pravima i obavezama direktora. U skladu sa tim, objasnićemo zakonsku regulativu u Republici Srbiji u vezi angažovanja direktora. 

Na koji način može da se angažuje direktor? 

Iako su dužnosti i odgovornosti direktora propisani Zakonom o privrednim društvima, odgovor na ovo pitanje nalazimo u članu 48 Zakona o radu.  

Prvi način na koji možete da angažujete direktora je zasnivanje radnog odnosa na određeno ili neodređeno vreme putem ugovora o radu. U ovom slučaju direktor ima status zaposlenog te ostvaruje sva prava i obaveza kao i svako drugo zaposleno lice.  

Drugi način je angažovanje direktora bez zasnivanja radnog odnosa na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora. Zakon o radu ne opisuje detaljno ovu vrstu ugovora niti određuje obavezne elemente već samo navodi da se međusobna prava i obaveze direktora koji nije zasnovao radni odnos uređuju ugovorom.  

Dakle, direktor u drugom slučaju nema status zaposlenog već se ugovorom jasnije definišu prava i obaveze, pazeći pritom da je ugovor u skladu sa svim relevantnim odredbama zakona. 

Nadležni organ privrednog društva, utvrđen zakonom ili opštim aktom poslodavca, zaključuje sa direktorom ugovor o pravima i obavezama direktora. 

 Zakon još jedino određuje da lice koje obavlja poslove direktora na osnovu ovog ugovora ima pravo na naknadu za rad i druga prava, obaveze i odgovornosti uređene ugovorom. 

Ova pravila se primenjuju bez obzira na činjenicu da li je direktor domaći ili strani državljanin. 

Koje su prednosti menadžerskog ugovora? 

Najveća prednost ove vrste ugovora jeste njegova fleksibilnost. Iako su obaveze po osnovu poreza i doprinosa slične, ovim ugovorom ne nastaje radni odnos. Radi se o ugovornom odnosu dve ravnopravne strane čiji obavezni elementi, osim ugovorene naknade, nisu propisani zakonom. Suštinski, ovo znači da stroga pravila koja se primenjuju na ugovor o radu kao, na primer pravila o raskidu ugovora, ne važe za ovu vrstu ugovora. U skladu sa tim, ovaj ugovorni odnos može biti raskinut razrešenjem direktora od strane nadležnog tela privrednog društva. 

Nedoumice oko angažovanja direktora na osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora? 

S obzirom da Zakon o radu navodi da direktor ima pravo na naknadu za rad, nametnulo se pitanje kako odrediti naknadu za rad direktora uopšte. Ministarstvo finansija je u svom Mišljenju br. 011-00-1137/2018-04 uvelo pojam adekvatne naknade za rad direktora.  

Tumačenjem člana 48 stava 5 Zakona o radu dolazimo do zaključka da je naknada za rad obavezan element ugovora kojim se angažuje direktor van radnog odnosa. Isto je potvrđeno Mišljenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00416/2021-07 potvrđeno je da naknada za rad direktora obavezan element ovog ugovora. 

U praksi se dešavalo da se ova odredba previdi ili da naknada bude simbolična. Direktor može da bude angažovan sa različitim delokrugom poslova te je teško vrednovati naknadu po istim merilima. Iako simbolična naknada funkcioniše u praksi, ugovorna odredba bi trebala detaljnije obrazložiti takvu naknadu uzimajući u obzir delokrug poslova, da li je direktor u više povezanih privrednih društava, odnosno zaposlen u matičnom inostranom društvu ili se simbolična naknada kompenzuje kroz dobit ostvarenu u slučaju dobrih poslovnih rezultata.  

Dakle, ugovorena naknada kao obavezan element ovog ugovora nosi sa sobom određene poreske implikacije te je potrebno voditi računa o ekonomskoj opravdanosti ove naknade. 

Činjenica da se ova vrsta ugovora nalazi van radnog odnosa ne znači da ne uključuje neke vidove zaštite. Ovde ističemo presudu Suda EU u predmetu Danossa C 232/09 iz 2010 godine; u ovom predmetu Evropski sud je trebao da utvrdi da li se član uprave društva kapitala ima pravo na zaštitu koju uživa koncept radnika prema pravu EU iako član uprave prema nacionalnom zakonodavstvu može biti opozvan bez ograničenja.  

Sud je utvrdio sledeće – za ocenu da li je član uprave radnik, treba uzeti u obzir da li radi po uputima privrednog društva i nadzorom organa koji ga može razrešiti protiv njegove volje i da li je za plaćen za obavljanje dužnosti, bez obzira kako se ugovori nazivaju u nacionalnom zakonodavstvu. 

U predmetu Danossa radilo se o trudnoj članici uprave privrednog društva. Iz ove presude proizlazi da je zabranjeno otkazivanje ugovora i opoziv imenovanja zbog trudnoće, ali presuda pritom ne objašnjava razliku između statusnopravnog položaja člana uprave od obligacionog odnosa člana uprave sa društvom što je u našem pravu zasebno regulisano. 

Koja je razlika između menadžerskog ugovora i ugovora o konsaltingu? 

Za razliku od konsultantskog ugovora, menadžerski ugovor se uglavnom odnosi na kompletno poslovanje privrednog društva. Sa druge strane, ugovor o konsaltingu je ugovorni odnos u kojem konsultant pruža savetodavne usluge te su nadležni organi privrednog društva slobodni u smislu da prihvate ili ne prihvate konsultanta kao davaoca saveta. 

Suštinski, radi se o dva različita pristupa u svetu poslovnih ugovora. Slikovito rečeno, ugovor o menadžmentu je kapetan plovidbe koji upravlja celim poslovnim putovanjem, dok ugovor o konsaltingu pruža savete sa obale, čekajući prihvatanje ili odbijanje po volji nadležnog tela kompanije. 

*Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja pravni savet* 

Scroll